Begrippenlijst

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over reisverzekeringen en alles wat met een reisverzekering te maken heeft. Veel begrippen uit deze begrippenlijst vind je terug in de polisvoorwaarden van reisverzekeraars. In deze voorwaarden vind je doorgaans ook een beschrijving van de betekenis van alle gebruikte begrippen. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Laat het ons weten via onze contactpagina.

Annulering

Het afzien van of voortijdig beëindigen van een geboekte reis door onvoorziene oorzaken.

Alarmcentrale

Een alarmcentrale is de telefonische meldkamer van je reisverzekeraar. Hier krijg je hulpverlening en advies mocht je dit tijdens je vakantie nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een ongeval of ziekte van jezelf of je reisgenoten of bij repatriëring bij familieomstandigheden.

Nagenoeg alle reisverzekeraars werken met een alarmcentrale die je 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt bereiken voor persoonlijke hulpverlening. Bekende alarmcentrales zijn de SOS International, ANWB Alarmcentrale, Mondial Assistance en Europ Assistance.

Assurantiebelasting

De overheid heft belastingen over schadeverzekeringen. Niet alle onderdelen van een reisverzekering vallen onder schadeverzekering, maar een annuleringsverzekering valt hier wel onder.

Bereddingskosten

De kosten die een verzekerde maakt om al ontstane schade te beperken.

Calamiteit

Een abnormale gebeurtenis met vaak grote schade tot gevolg. Gedacht moet worden aan (natuur-)rampen en molest. Voorbeelden van calamiteiten zijn: een aardbeving, tsunami, vulkaanuitbarsting, overstroming, (burger)oorlog, terrorisme, rellen en opstand.

Contactvervaldatum

Dit is de laatste datum van de looptijd van een contract. Door de meeste verzekeraars wordt een contract stilzwijgend verlengd. Om dit te voorkomen dien je de verzekering binnen de opzegtermijn op te zeggen. Dit kan je schriftelijk of per email doen. De opzegtermijn vind je in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Dagwaarde

Mocht tijdens je vakantie je bagage gestolen worden of beschadigd raken dan kun je hiervoor een schadevergoeding krijgen bij je reisverzekeraar. Echter als deze spullen niet meer nieuw zijn (ouder dan één jaar) dan krijg je niet de volledige nieuwprijs terug. De verzekeraar hanteert dan een afschrijvingspercentage en bepaalt zo de dagwaarde van je bagage.

Deze dagwaarde hangt daarom vooral af van de leeftijd, maar ook de conditie van het product. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd kan hierdoor tegenvallen.

Dekking

De dekking van een reisverzekering is de omvang van de door je reisverzekeraar gegeven bescherming en geeft aan voor welke risico’s je tijdens je vakantie verzekerd bent. De dekking van een reisverzekering betreft zowel persoonlijke als materiële schade en bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld: bagage, ongevallen en medische kosten.

Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied van een reisverzekering geeft aan in welke landen de reisverzekering geldig is. Doorgaans heb je de keuze uit de dekkingsgebieden Europa en Wereld. Buiten het dekkingsgebied biedt de reisverzekering dus geen dekking.

Direct writer

Een direct writer is een een verzekeringsmaatschappij waar je rechtstreeks (dus zonder tussenpersonen) je reisverzekering afsluit en die je schade afhandelt.

Eigen risico

Het gedeelte van de kosten wat de verzekerde voor eigen rekening neemt in geval van schade. De hoogte van het bedrag wordt per rubriek in de polisvoorwaarden vermeld. De hoogte van het eigen risico is doorgaans medebepalend voor de hoogte van de premie.

Bij een reisverzekering geldt het eigen risico hoofdzakelijk voor je bagage. Bij een doorlopende reisverzekering ligt het eigen risico meestal rond de 50 euro. Wordt bijvoorbeeld je digitale fotocamera gestolen en dien je hiervoor een claim in bij je reisverzekeraar? Dan wordt het eigen risico in mindering gebracht op de uiteindelijke vergoeding. Soms kun je voor een hogere premie je eigen risico beperken of zelf helemaal geen eigen risico dragen.

Intermediairverzekeraar

Een intermediairverzekeraar is een verzekeraar die haar verzekeringen (ook) door tussenpersonen laat verkopen en afhandelen.

Letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijke of geestelijke schade die ontstaat als gevolg van een ongeluk. Breek je tijdens de vakantie bijvoorbeeld je arm, dan valt dit onder letselschade.Je kunt je voor de kosten van letselschade indekken met de module medische kosten van je reisverzekering.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die is ontstaan aan spullen. Dit kunnen je eigen spullen of andermans spullen zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld bagage, uitrusting, vervoersmiddelen, fotocamera’s en kleding. Je kunt je voor materiële schade indekken met de modules Bagagedekking, voertuighulp voor je auto en Wintersportdekking voor je wintersportuitrusting.

Module

Een reisverzekering is opgebouwd uit verschillende onderdelen om het overzichtelijk te houden. Deze onderdelen worden modules genoemd. Zo zijn er bijvoorbeeld modules bagage, medische kosten, annulering en wintersport.

De modules zijn bij de meeste reisverzekeraars ook naar eigen wens uit te breiden. Of je kunt zelfs een nieuwe module toevoegen aan je reisverzekering, bijvoorbeeld de module gevaarlijke sporten.

Molest

Dit is schade door conflictsituaties. Hierbij moet gedacht worden aan(burger)oorlogen, rellen, oproer, opstand, onlusten en muiterij. Terreur of een terroristische aanslag wordt vaak uitgesloten en is dus ook niet verzekerd.

Nederland gangbare tarief

Zorg in het buitenland is vanuit je zorgverzekering gedekt tot het in Nederland gangbare tarief. Het verschil tussen de werkelijke kosten van zorg in het buitenland en het in Nederland gangbare tarief moet je zelf betalen, mits dit niet aanvullend verzekerd is.

Polis

Een polis is het document waarin de verzekeringsovereenkomst tussen jou en je reisverzekeraar is vastgelegd. In de polis vind je het polisblad met de basisgegevens van je reisverzekering zoals de contactgegevens van je en de verzekeraar, de ingangsdatum, de looptijd en de hoogte van de premie. Daarnaast zitten er in de bijlage de polisvoorwaarden.

Poliskosten

De poliskosten zijn éénmalige kosten die je voor het afsluiten van je reisverzekering betaalt. Deze kosten bepalen samen met de premie de uiteindelijke prijs die je betaalt voor je reisverzekering.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden zijn alle regels en algemene bepalingen met betrekking tot de reisverzekering vastgelegd. In deze voorwaarden staat beschreven wat er verzekerd is en onder welke voorwaarden.

Alle details met betrekking tot de dekking, vergoeding, eigen risico’s en rechten en plichten staan vermeld in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn onderdeel van de polis die je van je reisverzekeraar krijgt.

Premie

De premie is het bedrag dat je aan je reisverzekeraar betaalt voor het bieden van de dekking voor de reisrisico’s zoals overeengekomen in de polisvoorwaarden.

Dit bedrag wordt doorgaans periodiek (maandelijks of jaarlijks) in rekening gebracht. Je dient de premie op tijd te betalen anders is de kans aanwezig dat de reisverzekeraar je geen dekking meer biedt. De premie bepaalt samen met de poliskosten de uiteindelijke prijs van je reisverzekering.

Reisgezelschap

De groep verzekerden die samen op reis zijn.

Reisgenoot

Persoon die op het boekings-/reserveringsformulier vermeld staat. Deze persoon staat niet op het polisblad van je reisverzekering.

Reissom

Het totaalbedrag van vooraf betaalde of verschuldigde kosten van boeking, reservering, vervoer en verblijf.

Repatriëring

Er wordt over repatriëring gesproken wanneer je onverwachts terug naar huis moet. Redenen voor repatriëring kunnen het overlijden van een naast familielid(eerstegraads) of het breken van een been tijdens het skiën zijn.

Salvage

Salvage is een andere term voor redding of berging.

Samengestelde reis

Een reis waarvan de verschillende onderdelen afzonderlijk van elkaar geboekt worden. Wanneer je bijvoorbeeld vliegtickets en accommodatie afzonderlijk van elkaar hebt geboekt, wordt er van een samengestelde reis gesproken.

Dé reisverzekering specialist

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in reisverzekeringen. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over reisverzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Keurmerk

Wij zijn aangesloten bij het Keurmerk Erkend Vergelijker.

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Peter Vermeulen. Hij is meer dan 10 jaar werkzaam voor Reisverzekeringen.nl en specialist op het gebied van reisverzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.